Project

  • Klienti: Komuna e Rahovecit
  • Lokacioni:Fshati Opterushë
  • Data: N/A
  • Kategoria: Ndertimtari, Infrastrukturë
  • Time: 2 Month

Rregullimi i shtratit të lumit në Opterushë

Rregullimi i shtratit të lumit në Opterushë

Projektimi dhe Rregullimi i shtratit të prrockës e cila kalonë në mesë të fshatit Opterushë. Projekte të tilla janë të domosdoshme për çdo vendbanim, ku mundësohet ndarja e ujrave atmosferik nga ujrat e zeza dhe parandalimi i vërshimeve nga të reshurat, njëashtu projekte të tilla kanë ndikim në përmirësimin e kushteve mjedisore.