Service

Matjet Inxhinjerike

Gjeodezia inxhinierike është një fushë specifike brenda gjeodezisë që ka një zbatim të gjerë në të gjitha disiplinat e inxhinierisë si ndërtimi, arhitektura, planifikimi urban, inxhinieri mekanike, miniera, bujqësi, pylltari, telekomunikacion etj.

Situacion terreni për nevojat e projektimit të objekteve
Situacion terreni për nevojat e projektimit të infrastrukturës rrugore
Llogaritja e vëllimit
Planifikimi Urban

Situacion terreni për nevojat e projektimit të objekteve

Para fillimit të ndërtimit të ndërtesës tuaj, është e nevojshme të filloni me rilevimin gjeodezik, i cili është hapi i parë. I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për kërkimin e lejes së ndërtimit do të përgatitet në bashkëpunim me profesionet gjeodezike dhe arkitektonike. Një pjesë integrale e dokumentacionit për aplikimin për një leje ndërtimi përveç projektit kryesor (nga projektuesi/arkitektit) është edhe projekti gjeodezik. Pra, mund të themi se projekti gjeodezik është gjysma e rrugës për realizimin me sukses të ndërtesës tuaj, dhe më vonë regjistrimin e tij në kadastër..

Praktikë e re në profesion, dmth. Duke bërë një projekt gjeodezik, investitori përmes një grupi unik të studimeve gjeodezike merr një shërbim të plotë gjeodezik që përfshin të gjitha fazat - nga ideja e ndërtimit deri tek rregjistrimi në kadastër

Një projekt gjeodezik është një pjesë integrale e projektit kryesor për marrjen e një leje ndërtimi, i cili përcakton formimin e një ngastre ndërtimi dhe definon vendndodhjen e një ose më shumë ndërtesave në një parcelë ndërtimi.

Situacion terreni për nevojat e projektimit të infrastrukturës rrugore

Ndërtimi i rrugëve është mbase një nga format më të vjetra të ndërtimit. Ndërtimi i rrugëve u njoh shpejt si çelësi i hartografisë. Kështu filluan një seri e projekteve të ndërtimit të rrugëve në të gjithë botën. Projekti është bërë kaq i shtrirë por edhe një proces shumë kompleks që në vetvete kërkon shumë kohë dhe kushton shumë, pasi kërkon pjesëmarrjen e gjeodetëve shumë të kualifikuar. Çmimet e shërbimeve të tyre varen nga vendndodhja, lloji, struktura e konfiguracionit, sasia dhe shpejtësia e punës.

Në fillim të projektit për ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve, gjeodetët kanë një rol shumë të rëndësishëm. Detyra e tyre kryesore është të kryejnë mbikëqyrje dhe kontrollin e fazave të nevojshme të punimeve, me synimin për të siguruar materiale mjaft të sakta burimore për projektuesit dhe saktësinë e nevojshme për ndërtuesit gjatë zbatimit të projektit.

Matjet gjeodezike luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin modern. Ato përfshijnë metodat dhe instrumentet matës, pajtueshmërinë e tyre me disa kërkesa që lidhen me saktësinë e matjeve të kryera.

Llogaritja e vëllimit

Qëllimi kryesor i llogaritjes së vëllimit është të llogarisim një vëllim të materialit që është minuar ose grumbulluar në zonën e paracaktuar dhe për të verifikuar nëse vëllimi korrespondon me vlerën e pritur të deklaruar në dokumentacionin e projektit. Vëllimi përcaktohet nga një ndryshim i matjeve gjeodezike nga dy faza të studimit ose nga një ndryshim midis studimit dhe dokumentacionit të projektit. Është e mundur të matni edhe objekte të rrezikshme, të arritshme me vështirësi në një mënyrë shumë të saktë. Shpejtësia e madhe e matjes është një avantazh i padiskutueshëm.

Llogaritja e vëllimit - Fushat kryesore të zbatimit

  • punime tokësore
  • menaxhimi i zonës së depozitimit
  • transferimi i materialit
  • minierat sipërfaqësore

Ekzistojnë disa metoda të llogaritjes së vëllimit. Më e lehtë bazohet në modele dixhitale të terrenit- sipërfaqes (DTM / DSM). Të dhënat e marra nga fotografia ajrore ose skanimi tokësor përdoren për të krijuar modele dixhitale të terrenit/sipërfaqes. Falë studimit kompleks me një numër të konsiderueshëm pikësh, modelet përfundimtare 3D përgjithësohen minimalisht dhe për këtë arsye vëllimi i llogaritur pasqyron gjendjen reale më mirë sesa në rastin e përdorimit të stacionit total ose GNSS.

Planifikimi Urban

Menaxhimi i mirë i tokës krijon bazën për zhvillimin e përshpejtuar ekonomik dhe shoqëror të zonave urbane dhe rurale. Për vendet në tranzicion dhe vendet në zhvillim, politika e reformës së tokës është një faktor veçanërisht i rëndësishëm për arritjen e këtyre qëllimeve. Qëllimi i menaxhimit të tokës është përdorimi optimal i burimeve të tokës. Kjo fushë përfshin politikat ndaj tokës, të drejtat e tokës, pasuritë të patundshme, planifikimin dhe kontrollin e përdorimit të tokës, rregullimin, zbatimin dhe zhvillimin.

Konsolidimi i tokës urbane po përdoret gjithnjë e më shumë në shumë vende të botës si një instrument për zbatimin e masave të zhvillimit urban. Procesi i zhvillimit urban mund të përshkruhet përmes tre fazave kryesore që përfshijnë: planifikimin, rregullimin e tokës dhe ndërtimin e infrastrukturës. Konsolidimi i tokës urbane klasifikohet në fazën e rregullimit të tokës, megjithëse në disa raste mund të jetë pjesë e një faze planifikimi që përfshin hartimin e planeve hapësinore dhe urbane.

“Konsolidimi i tokës urbane është një proces kompleks i rregullimit të tokës, në të cilin struktura ekzistuese e parcelave anulohet dhe krijohet një strukturë e re, me parimin e ruajtjes së pronës dhe vlerës së tokës„

Gjatë konsolidimit urban, parcelat ekzistuese janë bashkuar në një masë të tërë të konsolidimit të tokës, pas së cilës ato ndahen në parcela të reja në përputhje me parimet e planifikimit urban. Kur në një zonë që ka për qëllim të jetë tokë ndërtimore, ka parcela që nuk janë të përshtatshme për ndërtim në madhësi dhe formë, ato shndërrohen në parcela që për nga forma dhe madhësia e tyre i plotësojnë parametrat urbanistikë për ndërtim.

Procesi i konsolidimit të tokës urbane realizohet përmes disa fazave hierarkike të sinkronizuara që përfshijnë fusha të ndryshme: legjislacioni, gjeodezi, planifikim hapësinor dhe urbanizëm, ekonomi, ndërtim etj.