Liçensimet dhe Çertifikatat

GjeoProjekt Sh.p.k vazhdon të përmisojë dhe zhvillojë shërbimet e veta përmes liçensimeve të reja, çertifikatave, trajnimeve të stafit dhe krijimit të standardeve të reja në fushën e gjeodezisë. 

Më poshtë janë vetëm disa nga liçensimet dhe çertifikatat e trajnimeve të cilat i zotëson GjeoProjekt si ekip.