Service

BIM

BIM-BUILDING INFORMATION MODELING

BIM ose Modelimi i Informacionit të Ndërtesëve është një proces për krijimin dhe menaxhimin e informacionit mbi një projekt ndërtimi. Një nga rezultatet kryesore të këtij procesi është Modeli i Informacionit të Ndërtimit, përshkrimi dixhital i çdo aspekti të asetit të ndërtuar. Ky model mbështet informacionin e mbledhur në bashkëpunim dhe të azhurnuar në fazat kryesore të një projekti. Krijimi i një modeli dixhital të informacionit për ndërtesën u mundëson atyre që bashkëveprojnë me ndërtesën të zgjedhin veprimet e tyre.

CAD to BIM
SCAN to CAD
SCAN to BIM
SCAN to TOPO
PËRPUNIMI I POINT CLOUD

CAD to BIM - Përdorimi i softuerit 3D ka transformuar prodhimin gjatë 30 viteve të fundit, duke lejuar që produkte më komplekse të projektohen dhe bëhen më shpejt se kurrë më parë. BIM është një proces dhe metodologji e re me të cilën një ekip arkitektësh, inxhinierësh dhe kontraktorësh bashkëpunojnë në hartimin dhe ndërtimin e llojeve të ndryshme të objekteve duke përdorur të njëjtën bazë të të dhënave dhe mënyrat kompjuterike.

SCAN to CAD - Të posedosh dizajne adekuate dhe të azhurnuara 2D është një pikë kyçe fillestare për të gjitha projektet kryesore. Meqenëse clodpoint ofrojnë absolutisht të gjitha informacionet në lidhje me pamjen e një objekti ekzistues, është e mundur të shfaqen të gjitha tiparet, në varësi të nivelit të detajeve. Gjithashtu, është e mundur të realizohen projekte të ndryshme për rindërtimin dhe restaurimin e shumë ndërtesave bazuar në plane të tilla.

SCAN to BIM - Industria e ndërtimit po përballet me një revolucion në ndryshimin e metodologjisë së punës, qasjes në dizajn, mbajtjes së dokumentacionit të dizajnit dhe profesioni gjeodezik është evoluar në një partner të domosdoshëm në fushë pas ndryshimeve në treg, duke përshtatur ndërtesat e ndërtuara me metodën moderne të dizajnit - BIM.

SCAN to TOPO - Produkti i marrë me metodën e skanimit me laser - point cloud - është një grup i madh i koordinatave të pikave 3D, dhe informacioni që është i përshtatshëm për përdorim të mëtejshëm duhet të nxirret nga rrezja e pikave. Sapo të kapet, point cloud na jep një shumë informacion në terren dhe mund të përdoret në shumë raste pa hyrë përsëri në fushë - një studim virtual dhe e njëjti point cloud mund të përdoret për të nxjerrë profile tërthore dhe gjatësore, një model dixhital terreni, dhe për të interpretuar topografinë.

PËRPUNIMI I POINT CLOUD - Ekipi ynë përdor softuerin kryesor të përpunimit dhe analizës së point cloud dhe kryen shërbimet e regjistrimit, post-përpunimit dhe analizës së të dhënave bazuar në të gjitha formatet e point cloud të papërpunuara. Nëse keni të dhëna të papërpunuara të skanimit me laser  (ose metoda të tjera të përfitimit të point cloud) në çdo format, ekipi ynë është i gatshëm të ofrojë një point cloud të regjistruar dhe të indeksuar, në një format të përshtatshëm për përpunim të mëtejshëm (.rcs, .pts, .e57).