Project

  • Klienti:Komuna e Gjakovës
  • LokacioniGjakovë
  • Kategoria: Rilevim
  • Time: 2 Month
  • Data Rilevimit:15.04.2019

Rilevimi i lagjes “Senjak, Carapatok, Bloku i luftëtarëve dhe Orize” në qytetin e Gjakovës

Në mungesë të planeve kadastrale të cilat janë marrë nga masat e dhunshme në vitin 1998-99, pjesa e territorit të lartëpermendur ka mungesë të  madhe të pjesës grafike për parcelat të cilat shtrihen në zonën e urbanizuar si dhe në pjesën e vendbanimeve jo formale. Andaj kërkohet të bëhet incizimi detal i  parcelave dhe objekteve në kuadër të këtyre parcelave, si dhe rilevimi i pjesës së infrastrukturës në sipërfaqe rreth 95 ha.

Digjitalizimi, respektivisht paraqitja e shenimeve grafike në softuerin “Cadastral Map”

  • Regjistrimi I të dhënave në SIKTK
  • Rivendosja e kufijve
  • Rilevimi i objekteve etj.