Project

  • Klienti:KOSTT dhe KEK
  • Lokacioni:N/A
  • Data:N/A
  • Kategoria:Inçzim
  • Koha:N/A

Linja e transmisionit 110kv

Inçizimi i gjendjes faktike dhe përcjedhja e punimeve të linjës së Transmisionit 110kV për nevojat e KOST-it dhe KEK-ut.