Project

  • Klienti:MBZHR
  • Lokacioni:Kosovë
  • Data:N/A
  • Kategoria:Gjeodezi, Inçizim, Projektim, Piketim
  • Koha:N/A

Planifikimi i sipërfaqeve për mbjedhjen e kulturave bujqësore.

Planifikimet e sipërfaqeve për mbjedhje të vreshtave dhe pemishteve si dhe ekzekutimin e projektit në terren me ndihmën e matjeve gjeodezike, njëherit kryejm edhe situacionet-skicat e vreshtave dhe pemishteve për aplikim për grandet në MBPZHR.