3D Survey

Softveri 3D Survey

Softveri fotogrametrik për përdorimin profesional të dronëve

 • 3D Point Cloud – një bazë për çdo përpunim, rindërtim dhe modelim të mëtejshëm.
 • Modeli dixhital i terrenit – pasqyrë e plotë e konfigurimit të terrenit plotësisht i gjeoreferensuar dhe i orientuar në hapësirë
 • Llogaritja e vëllimit – materiali i gërmuar, llogaritja e vëllimit të minierës në gurore dhe llogaritja e volumeve, pasqyrë e plotë e konfigurimit të terrenit – elementi kex në monitorimin e rrëshqitjes së dheut dhe identifikimi i lëvizjes së tokës
 • Ortofoto – gjeneratë ortofoto dixhitale me saktësi deri në centimetra.
 • Harta e lartësisë dhe lartësia e terrenit – elementi kryesor në menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet dhe për nevojat e planifikimit hapësinor.
 • Linjat e profilit, profilet gjatësore dhe tërthore- llogaritja e profilit me një klikim dhe vizualizimi.
 • Matjet Hapësinore 3D – i mundëson përdoruesit të përpunojë, hetojë ose matë çdo detaj
 • Vizualizimi dhe Përshtatja e të dhënave 3D – liri e plotë kur bëhet fjalë për krahasimin e projekteve të ndryshme, lëvizjen, rrotullimin ose shtresimin e modeleve ose grupeve të të dhënave – të dobishme për planifikimin në shkallë të gjerë dhe projektet e gërmimit
 • Përpunimi i imazhit multispektral – Hartimi i indeksit NDVI, gjenerata ortofoto multi-spektrale, e përdorur në bujqësi – bujqësi precize – për të kryer analizën e elementit kimik të tokës dhe bimëve për një prodhim më të mirë të kulturave
 • Përpunimi i imazhit termografik, i përdorur në ndërtim për të llogaritur dhe vizualizuar humbjet termike dhe për të monitoruar efikasitetin e energjisë.
Capture
Process
Share
Broshura

Cut your fieldwork time by up to 9x and perform like a team twice your size.

Automate your aerial site mapping and mission planning and save up to 90% of your time spent on the field. Gather data with cm-grade precision and eliminate the need for repeat site visits. Survey with ease, comfort and absolute safety in even the roughest of terrains.

 • Compatible With Any Drone, Any Camera
 • Cm-grade Precision
 • Real-time Data Telemetry
 • FREE Aerial Mission Planning Mobile App

 

Transform your data into accurate digital maps, 3D models and interactive measurements

Import raw data from any compatible source and recreate natural environments in digital form. Generate and process precise point clouds with automated classification. Produce high-res orthophotos, realistic surface models, contour maps, spatial measurements, and more fully customizable survey-grade deliverables.

 • Accurate, Survey-grade Results
 • Powerful Processing Engine
 • Intuitive, User-friendly Experience
 • Highly Compatible, AutoCAD-ready solution

 

Collaborate with experts across all industries

View, share and explore projects from 3Dsurvey and any third-party sources with 3Dsurvey Viewer. Empower your team and clients to work directly with highly representative 2D and 3D data. Perform simple digital surveying tasks in real-time with uncompromised visual quality.

 • Easy Team Collaboration
 • Simple, Intuitive and User-friendly Data Sharing
 • Supports Any Third-party Sources, Point Clouds and 3D Models
 • FREE Project Sharing App